Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Tập xác định của biểu thức là tất cả các số thực trừ trường hợp biểu thức không xác định. Trong trường hợp này, không có số thực nào làm cho biểu thức không xác định.
Ký hiệu khoảng:
Ký hiệu xây dựng tập hợp:
Bước 2
liên tục trên .
là liên tục
Bước 3
Giá trị trung bình của hàm số trong khoảng được định nghĩa là .
Bước 4
Thay các giá trị thực tế vào công thức cho giá trị trung bình của một hàm số.
Bước 5
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Bước 6
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 7
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 8
Kết hợp .
Bước 9
Áp dụng quy tắc hằng số.
Bước 10
Thay và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1
Tính tại và tại .
Bước 10.2
Tính tại và tại .
Bước 10.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.3.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.3.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 10.3.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.3.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 10.3.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 10.3.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 10.3.2.2.4
Chia cho .
Bước 10.3.3
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 10.3.4
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.3.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 10.3.4.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.3.4.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 10.3.4.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 10.3.4.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 10.3.4.2.4
Chia cho .
Bước 10.3.5
Nhân với .
Bước 10.3.6
Cộng .
Bước 10.3.7
Nhân với .
Bước 10.3.8
Nhân với .
Bước 10.3.9
Nhân với .
Bước 10.3.10
Cộng .
Bước 10.3.11
Trừ khỏi .
Bước 11
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 11.1
Nhân với .
Bước 11.2
Cộng .
Bước 12
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 12.1
Đưa ra ngoài .
Bước 12.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 12.3
Viết lại biểu thức.
Bước 13
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.