Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Giải bằng phương pháp thay thế để tìm phần giao giữa hai đường cong.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Loại bỏ các vế bằng nhau của mỗi phương trình sau đó kết hợp.
Bước 1.2
Giải để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Di chuyển tất cả các số hạng chứa sang vế trái của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 1.2.1.2
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1.2.1
Trừ khỏi .
Bước 1.2.1.2.2
Cộng .
Bước 1.2.2
Take the specified root of both sides of the equation to eliminate the exponent on the left side.
Bước 1.2.3
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.3.1
Đầu tiên, sử dụng giá trị dương của để tìm đáp án đầu tiên.
Bước 1.2.3.2
Tiếp theo, sử dụng giá trị âm của để tìm đáp án thứ hai.
Bước 1.2.3.3
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Bước 1.3
Tính khi .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Thay bằng .
Bước 1.3.2
Thế vào trong và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 1.3.2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 1.3.2.3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 1.4
Tính khi .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Thay bằng .
Bước 1.4.2
Thế vào trong và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 1.4.2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 1.4.2.3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 1.5
Đáp án cho hệ là tập hợp đầy đủ của các cặp có thứ tự cũng chính là các đáp án hợp lệ.
Bước 2
Diện tích của vùng giữa các đường cong được xác định bằng tích phân của đường cong trên trừ đi tích phân của đường cong dưới trên mỗi vùng. Các vùng được xác định bởi các giao điểm của các đường cong. Điều này có thể được thực hiện theo phương pháp đại số hoặc phương pháp vẽ đồ thị.
Bước 3
Lấy tích phân để tìm diện tích giữa .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Kết hợp các tích phân thành một tích phân.
Bước 3.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.3
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Trừ khỏi .
Bước 3.3.2
Cộng .
Bước 3.4
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Bước 3.5
Áp dụng quy tắc hằng số.
Bước 3.6
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 3.7
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 3.8
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.8.1
Kết hợp .
Bước 3.8.2
Thay và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.8.2.1
Tính tại và tại .
Bước 3.8.2.2
Tính tại và tại .
Bước 3.8.2.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.8.2.3.1
Nhân với .
Bước 3.8.2.3.2
Cộng .
Bước 3.8.2.3.3
Viết lại ở dạng .
Bước 3.8.2.3.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.8.2.3.5
Đưa ra ngoài .
Bước 3.8.2.3.6
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 3.8.2.3.7
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.8.2.3.8
Viết lại ở dạng .
Bước 3.8.2.3.9
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.8.2.3.10
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 3.8.2.3.11
Nhân với .
Bước 3.8.2.3.12
Nhân với .
Bước 3.8.2.3.13
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.8.2.3.14
Cộng .
Bước 3.8.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.8.3.1
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.8.3.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.8.3.1.2
Viết lại ở dạng .
Bước 3.8.3.2
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 3.8.3.3
Nhân với .
Bước 3.8.3.4
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3.8.3.5
Kết hợp .
Bước 3.8.3.6
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.8.3.7
Nhân với .
Bước 3.8.3.8
Trừ khỏi .
Bước 4
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.