Giải tích Ví dụ

Bước 1
Lấy đạo hàm của đối với bằng định lý cơ bản của giải tích.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.