Giải tích Ví dụ

Bước 1
Tìm đạo hàm bậc một.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 1.1.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 1.2
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 1.2.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 1.2.3
Nhân với .
Bước 1.3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 1.3.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 1.3.3
Nhân với .
Bước 1.4
Tìm đạo hàm bằng quy tắc hằng số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 1.4.2
Cộng .
Bước 2
Đặt đạo hàm bậc nhất bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Sử dụng công thức bậc hai để tìm các đáp án.
Bước 2.2
Thay các giá trị , , và vào công thức bậc hai và giải tìm .
Bước 2.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1.2.1
Nhân với .
Bước 2.3.1.2.2
Nhân với .
Bước 2.3.1.3
Cộng .
Bước 2.3.1.4
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.3.1.4.2
Viết lại ở dạng .
Bước 2.3.1.5
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 2.3.2
Nhân với .
Bước 2.3.3
Rút gọn .
Bước 2.4
Rút gọn biểu thức để giải tìm phần của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.4.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1.2.1
Nhân với .
Bước 2.4.1.2.2
Nhân với .
Bước 2.4.1.3
Cộng .
Bước 2.4.1.4
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4.1.4.2
Viết lại ở dạng .
Bước 2.4.1.5
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 2.4.2
Nhân với .
Bước 2.4.3
Rút gọn .
Bước 2.4.4
Chuyển đổi thành .
Bước 2.4.5
Viết lại ở dạng .
Bước 2.4.6
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4.7
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4.8
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2.5
Rút gọn biểu thức để giải tìm phần của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.5.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1.2.1
Nhân với .
Bước 2.5.1.2.2
Nhân với .
Bước 2.5.1.3
Cộng .
Bước 2.5.1.4
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.5.1.4.2
Viết lại ở dạng .
Bước 2.5.1.5
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 2.5.2
Nhân với .
Bước 2.5.3
Rút gọn .
Bước 2.5.4
Chuyển đổi thành .
Bước 2.5.5
Viết lại ở dạng .
Bước 2.5.6
Đưa ra ngoài .
Bước 2.5.7
Đưa ra ngoài .
Bước 2.5.8
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2.6
Câu trả lời cuối cùng là sự kết hợp của cả hai đáp án.
Bước 3
Chia thành các khoảng riêng biệt xung quanh các giá trị và làm cho đạo hàm bậc nhất hoặc không xác định.
Bước 4
Thay bất kỳ số nào, chẳng hạn như , từ khoảng trong đạo hàm đầu tiên để kiểm tra xem kết quả là âm hay dương.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 4.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2.1.2
Nhân với .
Bước 4.2.1.3
Nhân với .
Bước 4.2.2
Rút gọn bằng cách trừ các số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.1
Trừ khỏi .
Bước 4.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 4.2.3
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 5
Thay bất kỳ số nào, chẳng hạn như , từ khoảng trong đạo hàm đầu tiên để kiểm tra xem kết quả là âm hay dương.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 5.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1.1
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 5.2.1.2
Nhân với .
Bước 5.2.1.3
Nhân với .
Bước 5.2.2
Rút gọn bằng cách cộng và trừ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.2.1
Cộng .
Bước 5.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 5.2.3
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 6
Thay bất kỳ số nào, chẳng hạn như , từ khoảng trong đạo hàm đầu tiên để kiểm tra xem kết quả là âm hay dương.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 6.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1.1
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1.1.1
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1.1.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.2.1.1.1.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 6.2.1.1.2
Cộng .
Bước 6.2.1.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.2.1.3
Nhân với .
Bước 6.2.2
Rút gọn bằng cách cộng và trừ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.1
Cộng .
Bước 6.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 6.2.3
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 7
Vì đạo hàm bậc nhất đổi dấu từ dương sang âm xung quanh , nên có một điểm ngoặt tại .
Bước 8
Tìm tọa độ y của để tìm điểm ngoặt.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Tìm để tìm tọa độ y của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 8.1.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 8.1.2.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.1
Sử dụng quy tắc lũy thừa để phân phối các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.1.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 8.1.2.2.1.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 8.1.2.2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.1.2.2.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.1.2.2.4
Sử dụng định lý nhị thức.
Bước 8.1.2.2.5
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.5.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.1.2.2.5.2
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.5.2.1
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.5.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.1.2.2.5.2.1.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 8.1.2.2.5.2.2
Cộng .
Bước 8.1.2.2.5.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.1.2.2.5.4
Nhân với .
Bước 8.1.2.2.5.5
Nhân với .
Bước 8.1.2.2.5.6
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 8.1.2.2.5.7
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.1.2.2.5.8
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.5.8.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 8.1.2.2.5.8.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 8.1.2.2.5.8.3
Kết hợp .
Bước 8.1.2.2.5.8.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.5.8.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.1.2.2.5.8.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 8.1.2.2.5.8.5
Tính số mũ.
Bước 8.1.2.2.5.9
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.5.9.1
Nhân với .
Bước 8.1.2.2.5.9.2
Nhân với .
Bước 8.1.2.2.5.10
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 8.1.2.2.5.11
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.1.2.2.5.12
Viết lại ở dạng .
Bước 8.1.2.2.5.13
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.1.2.2.5.14
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.5.14.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.1.2.2.5.14.2
Viết lại ở dạng .
Bước 8.1.2.2.5.15
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 8.1.2.2.5.16
Nhân với .
Bước 8.1.2.2.6
Cộng .
Bước 8.1.2.2.7
Cộng .
Bước 8.1.2.2.8
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.8.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.1.2.2.8.2
Đưa ra ngoài .
Bước 8.1.2.2.8.3
Đưa ra ngoài .
Bước 8.1.2.2.8.4
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.8.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.1.2.2.8.4.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.1.2.2.8.4.3
Viết lại biểu thức.
Bước 8.1.2.2.9
Sử dụng quy tắc lũy thừa để phân phối các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.9.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 8.1.2.2.9.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 8.1.2.2.10
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.1.2.2.11
Nhân với .
Bước 8.1.2.2.12
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.1.2.2.13
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.13.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.1.2.2.13.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.1.2.2.13.3
Viết lại biểu thức.
Bước 8.1.2.2.14
Viết lại ở dạng .
Bước 8.1.2.2.15
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.15.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 8.1.2.2.15.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 8.1.2.2.15.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 8.1.2.2.16
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.16.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.16.1.1
Nhân với .
Bước 8.1.2.2.16.1.2
Nhân với .
Bước 8.1.2.2.16.1.3
Nhân với .
Bước 8.1.2.2.16.1.4
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.16.1.4.1
Nhân với .
Bước 8.1.2.2.16.1.4.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.1.2.2.16.1.4.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.1.2.2.16.1.4.4
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 8.1.2.2.16.1.4.5
Cộng .
Bước 8.1.2.2.16.1.5
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.16.1.5.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 8.1.2.2.16.1.5.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 8.1.2.2.16.1.5.3
Kết hợp .
Bước 8.1.2.2.16.1.5.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.16.1.5.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.1.2.2.16.1.5.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 8.1.2.2.16.1.5.5
Tính số mũ.
Bước 8.1.2.2.16.1.6
Nhân với .
Bước 8.1.2.2.16.2
Cộng .
Bước 8.1.2.2.16.3
Cộng .
Bước 8.1.2.2.17
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.17.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.1.2.2.17.2
Đưa ra ngoài .
Bước 8.1.2.2.17.3
Đưa ra ngoài .
Bước 8.1.2.2.17.4
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.17.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.1.2.2.17.4.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.1.2.2.17.4.3
Viết lại biểu thức.
Bước 8.1.2.2.17.4.4
Chia cho .
Bước 8.1.2.2.18
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.2.18.1
Nhân với .
Bước 8.1.2.2.18.2
Kết hợp .
Bước 8.1.2.3
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 8.1.2.4
Kết hợp các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.4.1
Kết hợp .
Bước 8.1.2.4.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.4.2.1
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 8.1.2.4.2.2
Nhân với .
Bước 8.1.2.5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.5.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 8.1.2.5.2
Nhân với .
Bước 8.1.2.5.3
Nhân với .
Bước 8.1.2.5.4
Cộng .
Bước 8.1.2.6
Tìm mẫu số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.6.1
Viết ở dạng một phân số với mẫu số .
Bước 8.1.2.6.2
Nhân với .
Bước 8.1.2.6.3
Nhân với .
Bước 8.1.2.6.4
Nhân với .
Bước 8.1.2.6.5
Nhân với .
Bước 8.1.2.6.6
Viết ở dạng một phân số với mẫu số .
Bước 8.1.2.6.7
Nhân với .
Bước 8.1.2.6.8
Nhân với .
Bước 8.1.2.6.9
Nhân với .
Bước 8.1.2.7
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 8.1.2.8
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.8.1
Nhân với .
Bước 8.1.2.8.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 8.1.2.8.3
Nhân với .
Bước 8.1.2.8.4
Nhân với .
Bước 8.1.2.8.5
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 8.1.2.8.6
Nhân với .
Bước 8.1.2.8.7
Nhân với .
Bước 8.1.2.8.8
Nhân với .
Bước 8.1.2.9
Rút gọn bằng cách cộng các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.2.9.1
Cộng .
Bước 8.1.2.9.2
Trừ khỏi .
Bước 8.1.2.9.3
Cộng .
Bước 8.1.2.9.4
Cộng .
Bước 8.2
Viết các tọa độ ở dạng điểm.
Bước 9
Vì đạo hàm bậc nhất đổi dấu từ âm sang dương xung quanh , nên có một điểm ngoặt tại .
Bước 10
Tìm tọa độ y của để tìm điểm ngoặt.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1
Tìm để tìm tọa độ y của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 10.1.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 10.1.2.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.1
Sử dụng quy tắc lũy thừa để phân phối các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.1.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 10.1.2.2.1.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 10.1.2.2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.1.2.2.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.1.2.2.4
Sử dụng định lý nhị thức.
Bước 10.1.2.2.5
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.5.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.1.2.2.5.2
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.5.2.1
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.5.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.1.2.2.5.2.1.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 10.1.2.2.5.2.2
Cộng .
Bước 10.1.2.2.5.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.1.2.2.5.4
Nhân với .
Bước 10.1.2.2.5.5
Nhân với .
Bước 10.1.2.2.5.6
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 10.1.2.2.5.7
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.1.2.2.5.8
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.5.8.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 10.1.2.2.5.8.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 10.1.2.2.5.8.3
Kết hợp .
Bước 10.1.2.2.5.8.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.5.8.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 10.1.2.2.5.8.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 10.1.2.2.5.8.5
Tính số mũ.
Bước 10.1.2.2.5.9
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.5.9.1
Nhân với .
Bước 10.1.2.2.5.9.2
Nhân với .
Bước 10.1.2.2.5.10
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 10.1.2.2.5.11
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.1.2.2.5.12
Viết lại ở dạng .
Bước 10.1.2.2.5.13
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.1.2.2.5.14
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.5.14.1
Đưa ra ngoài .
Bước 10.1.2.2.5.14.2
Viết lại ở dạng .
Bước 10.1.2.2.5.15
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 10.1.2.2.5.16
Nhân với .
Bước 10.1.2.2.6
Cộng .
Bước 10.1.2.2.7
Trừ khỏi .
Bước 10.1.2.2.8
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.8.1
Đưa ra ngoài .
Bước 10.1.2.2.8.2
Đưa ra ngoài .
Bước 10.1.2.2.8.3
Đưa ra ngoài .
Bước 10.1.2.2.8.4
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.8.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 10.1.2.2.8.4.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 10.1.2.2.8.4.3
Viết lại biểu thức.
Bước 10.1.2.2.9
Sử dụng quy tắc lũy thừa để phân phối các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.9.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 10.1.2.2.9.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 10.1.2.2.10
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.1.2.2.11
Nhân với .
Bước 10.1.2.2.12
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.1.2.2.13
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.13.1
Đưa ra ngoài .
Bước 10.1.2.2.13.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 10.1.2.2.13.3
Viết lại biểu thức.
Bước 10.1.2.2.14
Viết lại ở dạng .
Bước 10.1.2.2.15
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.15.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 10.1.2.2.15.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 10.1.2.2.15.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 10.1.2.2.16
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.16.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.16.1.1
Nhân với .
Bước 10.1.2.2.16.1.2
Nhân với .
Bước 10.1.2.2.16.1.3
Nhân với .
Bước 10.1.2.2.16.1.4
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.16.1.4.1
Nhân với .
Bước 10.1.2.2.16.1.4.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.1.2.2.16.1.4.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.1.2.2.16.1.4.4
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 10.1.2.2.16.1.4.5
Cộng .
Bước 10.1.2.2.16.1.5
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.16.1.5.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 10.1.2.2.16.1.5.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 10.1.2.2.16.1.5.3
Kết hợp .
Bước 10.1.2.2.16.1.5.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.16.1.5.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 10.1.2.2.16.1.5.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 10.1.2.2.16.1.5.5
Tính số mũ.
Bước 10.1.2.2.16.1.6
Nhân với .
Bước 10.1.2.2.16.2
Cộng .
Bước 10.1.2.2.16.3
Trừ khỏi .
Bước 10.1.2.2.17
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.17.1
Đưa ra ngoài .
Bước 10.1.2.2.17.2
Đưa ra ngoài .
Bước 10.1.2.2.17.3
Đưa ra ngoài .
Bước 10.1.2.2.17.4
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.17.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 10.1.2.2.17.4.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 10.1.2.2.17.4.3
Viết lại biểu thức.
Bước 10.1.2.2.17.4.4
Chia cho .
Bước 10.1.2.2.18
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.2.18.1
Nhân với .
Bước 10.1.2.2.18.2
Kết hợp .
Bước 10.1.2.3
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 10.1.2.4
Kết hợp các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.4.1
Kết hợp .
Bước 10.1.2.4.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.4.2.1
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 10.1.2.4.2.2
Nhân với .
Bước 10.1.2.5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.5.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 10.1.2.5.2
Nhân với .
Bước 10.1.2.5.3
Nhân với .
Bước 10.1.2.5.4
Cộng .
Bước 10.1.2.6
Tìm mẫu số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.6.1
Viết ở dạng một phân số với mẫu số .
Bước 10.1.2.6.2
Nhân với .
Bước 10.1.2.6.3
Nhân với .
Bước 10.1.2.6.4
Nhân với .
Bước 10.1.2.6.5
Nhân với .
Bước 10.1.2.6.6
Viết ở dạng một phân số với mẫu số .
Bước 10.1.2.6.7
Nhân với .
Bước 10.1.2.6.8
Nhân với .
Bước 10.1.2.6.9
Nhân với .
Bước 10.1.2.7
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 10.1.2.8
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.8.1
Nhân với .
Bước 10.1.2.8.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 10.1.2.8.3
Nhân với .
Bước 10.1.2.8.4
Nhân với .
Bước 10.1.2.8.5
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 10.1.2.8.6
Nhân với .
Bước 10.1.2.8.7
Nhân với .
Bước 10.1.2.8.8
Nhân với .
Bước 10.1.2.9
Rút gọn bằng cách cộng các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.2.9.1
Cộng .
Bước 10.1.2.9.2
Trừ khỏi .
Bước 10.1.2.9.3
Trừ khỏi .
Bước 10.1.2.9.4
Trừ khỏi .
Bước 10.2
Viết các tọa độ ở dạng điểm.
Bước 11
Đây là những điểm ngoặt.
Bước 12
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.