Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Lấy tang của .
Bước 2
Nhân với .
Bước 3
Nhân với .
Bước 4
Tỉ lệ phần trăm là .
.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.