Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Quy đổi phần trăm sang một phân số bằng cách đặt biểu thức trên . Phần trăm có nghĩa là 'trong tổng số '.
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.3
Viết lại biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.