Toán cơ bản Ví dụ

Xác định xem là số nguyên tố hay hợp số
Bước 1
Tìm tích của các số nguyên tố của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
có các thừa số là .
Bước 1.2
có các thừa số là .
Bước 2
có các ước số khác với , nên là một hợp số.
là một hợp số
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.