Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
, nên là nghịch đảo cộng của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.