Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Làm tròn thành .
Bước 2
Làm tròn thành .
Bước 3
Trừ khỏi .
Bước 4
Giá trị xấp xỉ của tìm được bằng phương pháp làm tròn chữ số đầu tiên và đặt các chữ số còn lại bằng 0.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.