Toán cơ bản Ví dụ

,
Bước 1
Sử dụng công thức khoảng cách để xác định khoảng cách giữa hai điểm.
Bước 2
Thay các giá trị thực tế của các điểm vào công thức khoảng cách.
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Trừ khỏi .
Bước 3.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.3
Trừ khỏi .
Bước 3.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.5
Cộng .
Bước 4
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.