Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 3.3
Nhân với .
Bước 3.4
Nhân với .
Bước 4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5
Trừ khỏi .
Bước 6
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.