Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Để chia một phân số, hãy nhân với nghịch đảo của nó.
Bước 2
Kết hợp .
Bước 3
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Dạng hỗn số:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.