Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Thể tích hình cầu bằng nhân với Pi nhân với bán kính mũ 3.
Bước 2
Thay giá trị của bán kính vào công thức để tìm thể tích của hình cầu. Pi xấp xỉ bằng .
Bước 3
Kết hợp .
Bước 4
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 4.2
Nhân với .
Bước 5
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.