Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Thể tích hình trụ bằng diện tích của đáy nhân với chiều cao.
Bước 2
Thay các giá trị của bán kính và chiều cao vào công thức để tìm thể tích của hình trụ. Pi xấp xỉ bằng .
Bước 3
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Di chuyển .
Bước 3.2
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 3.3
Cộng .
Bước 4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 6
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.