Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Lập bài toán trừ ở dạng phép trừ số lớn.
Bước 2
Trừ khỏi .
Bước 3
Mượn từ chữ số ở cột tiếp theo bên trái. Cộng số đã mượn với số . Trừ đi vào số đã mượn.
Bước 4
Trừ khỏi .
Bước 5
Trừ khỏi .
Bước 6
Kết quả của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.