Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Nhân với . Đặt kết quả vào cột tiếp theo trong dòng kết quả. Có một dòng kết quả cho mỗi chữ số trong .
Bước 2
Nhân với . Đặt kết quả vào cột tiếp theo trong dòng kết quả. Có một dòng kết quả cho mỗi chữ số trong .
Bước 3
Nhân với . Đặt kết quả vào cột tiếp theo trong dòng kết quả. Có một dòng kết quả cho mỗi chữ số trong .
Bước 4
Nhân với . Đặt kết quả vào cột tiếp theo trong dòng kết quả. Có một dòng kết quả cho mỗi chữ số trong .
Bước 5
Nhân với . Đặt kết quả vào cột tiếp theo trong dòng kết quả. Có một dòng kết quả cho mỗi chữ số trong .
Bước 6
Nhân với . Đặt kết quả vào cột tiếp theo trong dòng kết quả. Có một dòng kết quả cho mỗi chữ số trong .
Bước 7
Cộng các số trong mỗi cột. Trong trường hợp này, cộng , sau đó đặt vào hàng kết quả.
Bước 8
Cộng các số trong mỗi cột. Trong trường hợp này, cộng , sau đó đặt vào hàng kết quả.
Bước 9
Cộng các số trong mỗi cột. Trong trường hợp này, cộng , sau đó đặt vào hàng kết quả.
Bước 10
Cộng các số trong mỗi cột. Trong trường hợp này, cộng , sau đó đặt vào hàng kết quả.
Bước 11
Kết quả của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.