Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Nhân với . Đặt chữ số hàng đơn vị vào dòng kết quả và nhớ chữ số hàng chục . Có một dòng kết quả cho mỗi chữ số trong .
Bước 2
Nhân với và cộng số nhớ . Đặt chữ số hàng đơn vị vào dòng kết quả và nhớ chữ số hàng chục . Có một dòng kết quả cho mỗi chữ số trong .
Bước 3
Nhân với . Đặt chữ số hàng đơn vị vào dòng kết quả và nhớ chữ số hàng chục . Có một dòng kết quả cho mỗi chữ số trong .
Bước 4
Nhân với và cộng số nhớ . Đặt chữ số hàng đơn vị vào dòng kết quả và nhớ chữ số hàng chục . Có một dòng kết quả cho mỗi chữ số trong .
Bước 5
Cộng các số trong mỗi cột. Trong trường hợp này, cộng , sau đó đặt vào hàng kết quả.
Bước 6
Cộng các số trong mỗi cột. Trong trường hợp này, cộng , sau đó đặt vào hàng kết quả.
Bước 7
Cộng các số trong mỗi cột. Trong trường hợp này, cộng , sau đó đặt vào hàng kết quả.
Bước 8
Cộng các số trong mỗi cột. Trong trường hợp này, cộng , sau đó đặt vào hàng kết quả.
Bước 9
Kết quả của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.