Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Lập bài toán ở dạng phép chia thương số riêng.
Bước 2
Nhân với .
 
Bước 3
Trừ khỏi .
 
Bước 4
Nhân với .
 
 
Bước 5
Trừ khỏi .
 
 
Bước 6
Nhân với .
 
 
 
Bước 7
Trừ khỏi .
 
 
 
Bước 8
Cộng tất cả các số nhân lại với nhau.
 
 
 
Bước 9
Kết quả của phép chia của với số dư .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.