Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Nâng lên lũy thừa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.