Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
có các thừa số là .
Bước 2
có các thừa số là .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.