Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Các thừa số cho là tất cả các số giữa , mà chia hết cho .
Kiểm tra các số ở giữa
Bước 2
Tìm cặp thừa số của trong đó .
Bước 3
Liệt kê các thừa số của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.