Toán cơ bản Ví dụ

, , , , , , , ,
Bước 1
Yếu vị là thành phần xảy ra nhiều nhất trong tập hợp dữ liệu. Trong trường hợp này, xảy ra lần.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.