Toán cơ bản Ví dụ

, , , , , , , ,
Bước 1
Sắp xếp các phần theo thứ tự tăng dần.
Bước 2
Trung vị là số hạng ở giữa trong tập dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.