Toán cơ bản Ví dụ

,
Bước 1
Giá trị trung bình của một tập hợp số là tổng chia cho số lượng các số hạng.
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 2.3
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.4.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.4.4
Chia cho .
Bước 3
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.