Đại số Ví dụ

Viết ở dạng một đẳng thức vectơ
,
Bước 1
Viết hệ phương trình ở dạng ma trận.
Bước 2
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 2.1.2
Rút gọn .
Bước 2.2
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.2.2
Rút gọn .
Bước 2.3
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 2.3.2
Rút gọn .
Bước 2.4
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.4.2
Rút gọn .
Bước 3
Sử dụng ma trận tìm được để kết luận các đáp án cuối cùng cho hệ phương trình.
Bước 4
Đáp án là tập hợp của các cặp có thứ tự và làm cho hệ phương trình đúng.
Bước 5
Phân tích một nghiệm vectơ bằng cách sắp xếp lại từng phương trình được thể hiện ở dạng bậc thang của ma trận bổ sung và bằng cách giải tìm biến phụ thuộc trong mỗi hàng sẽ cho ta đẳng thức vectơ.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.