Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 1.1.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 1.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 1.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 1.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.3.1.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.3.1.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2.3.1.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.3.1.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2.3.1.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.2.3.1.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 1.2.3.1.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 2.1.2
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1
Kết hợp .
Bước 2.1.2.2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 2.1.3
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.3.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.3.1.1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.3.1.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.3.1.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 2.1.3.1.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 2.1.3.1.1.4
Đưa ra ngoài .
Bước 2.1.3.1.2
Nhân với .
Bước 2.1.3.1.3
Trừ khỏi .
Bước 2.1.3.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 2.1.3.3
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2.1.4
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 2.1.5
Kết hợp .
Bước 2.1.6
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 2.1.7
Cộng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.7.1
Sắp xếp lại .
Bước 2.1.7.2
Cộng .
Bước 2.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2.3
Nhân cả hai vế của phương trình với .
Bước 2.4
Rút gọn cả hai vế của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.4.1.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2.4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4.2.1.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.4.2.1.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.1
Kết hợp .
Bước 3.1.1.2
Nhân với .
Bước 3.1.1.3
Rút gọn biểu thức bằng cách triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.3.1
Rút gọn biểu thức bằng cách triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.3.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.1.1.3.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 3.1.1.3.1.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.1.1.3.1.4
Viết lại biểu thức.
Bước 3.1.1.3.2
Chia cho .
Bước 3.1.2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3.1.3
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.3.1
Nhân với .
Bước 3.1.3.2
Nhân với .
Bước 3.1.4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.1.5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.5.1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.5.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.1.5.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 3.1.5.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 3.1.5.1.4
Đưa ra ngoài .
Bước 3.1.5.2
Nhân với .
Bước 3.1.5.3
Trừ khỏi .
Bước 3.1.6
Rút gọn biểu thức bằng cách triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.6.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.6.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.1.6.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.6.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.1.6.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.1.6.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.1.6.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.6.2.1
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 3.1.6.2.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.