Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Trừ khỏi cả hai vế của bất đẳng thức.
hoặc
Bước 2
Trừ khỏi .
hoặc
Bước 3
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng bất đẳng thức:
Ký hiệu khoảng:
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.