Đại số Ví dụ

Tìm hệ số góc cho mỗi phương trình
,
Bước 1
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 1.2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, hệ số góc là .
Bước 2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 2.2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, hệ số góc là .
Bước 3
Lập hệ phương trình để tìm giao điểm.
Bước 4
Giải hệ phương trình để tìm giao điểm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Loại bỏ các vế bằng nhau của mỗi phương trình sau đó kết hợp.
Bước 4.2
Giải để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Di chuyển tất cả các số hạng chứa sang vế trái của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 4.2.1.2
Cộng .
Bước 4.2.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 4.2.3
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.3.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 4.2.3.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.3.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.3.2.1.2
Chia cho .
Bước 4.2.3.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.3.3.1
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 4.3
Tính khi .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1
Thay bằng .
Bước 4.3.2
Nhân với .
Bước 4.4
Đáp án cho hệ là tập hợp đầy đủ của các cặp có thứ tự cũng chính là các đáp án hợp lệ.
Bước 5
Vì các hệ số góc khác nhau, nên các đường thẳng sẽ có duy nhất một điểm giao nhau.
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.