Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Phần giao gồm các phần tử được chứa trong cả hai khoảng.
Bước 2
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng bất đẳng thức:
Ký hiệu khoảng:
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.