Đại số Ví dụ

Tìm phương trình với các hệ số thực
,
Bước 1
Vì các nghiệm của một phương trình là các điểm trong đó đáp án là , đặt mỗi nghiệm là một thừa số của phương trình bằng .
Bước 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.2
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Sắp xếp lại các thừa số trong các số hạng .
Bước 2.2.1.2
Trừ khỏi .
Bước 2.2.1.3
Cộng .
Bước 2.2.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Nhân với .
Bước 2.2.2.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.