Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Thay vào cho .
Bước 2
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.4
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.4.1.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.4.1.3
Nhân với .
Bước 2.4.2
Trừ khỏi .
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.