Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Thay vào cho .
Bước 2
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.3
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3.1.2
Nhân với .
Bước 2.3.2
Trừ khỏi .
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.