Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc và tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 1.2
Tìm các giá trị của bằng dạng .
Bước 2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc và tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 2.2
Tìm các giá trị của bằng dạng .
Bước 3
So sánh hệ số góc của hai phương trình.
Bước 4
So sánh hai hệ số góc ở dạng thập phân. Nếu các hệ số góc bằng nhau, các đường thẳng song song. Nếu các hệ số góc không bằng nhau, các đường thẳng không song song.
Bước 5
Các phương trình không song song vì hệ số góc của hai đường thẳng không bằng nhau.
Không song song
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.