Đại số Ví dụ

Xác định xem (1,7) có phải là là một nghiệm không
, ,
Bước 1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Nhân với .
Bước 1.2
Cộng .
Bước 2
, phương trình luôn đúng.
Luôn đúng
Bước 3
Nhân với .
Luôn đúng
Bước 4
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân với .
Luôn đúng
Bước 4.2
Cộng .
Luôn đúng
Luôn đúng
Bước 5
, phương trình luôn đúng.
Luôn đúng
Luôn đúng
Bước 6
Cặp có thứ tự là một nghiệm của hệ phương trình.
là một đáp án
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.