Đại số Ví dụ

Bước 1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2
Viết lại ở dạng .
Bước 3
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.