Đại số Ví dụ

Bước 1
Di chuyển trong sang mẫu số và thay đổi số mũ từ dương sang âm.
Bước 2
Di chuyển trong sang mẫu số và thay đổi số mũ từ dương sang âm.
Bước 3
Viết lại biểu thức với các số mũ âm.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.