Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Chia biểu thức thứ nhất cho biểu thức thứ hai.
Bước 2
Lập các đa thức được chia. Nếu không có đủ số hạng cho mọi số mũ, hãy chèn một số hạng có giá trị .
+++-
Bước 3
Chia số hạng bậc cao nhất trong biểu thức bị chia cho số hạng bậc cao nhất trong biểu thức chia .
+++-
Bước 4
Nhân số hạng thương số mới với số chia.
+++-
++
Bước 5
Biểu thức cần được trừ khỏi số bị chia, vì vậy hãy đổi tất cả các dấu trong
+++-
--
Bước 6
Sau khi đổi các dấu, cộng số bị chia cuối cùng của đa thức từ phép nhân để tìm số bị chia mới.
+++-
--
+
Bước 7
Đưa các số hạng tiếp theo từ biểu thức bị chia ban đầu xuống dưới biểu thức bị chia hiện tại.
+++-
--
++
Bước 8
Chia số hạng bậc cao nhất trong biểu thức bị chia cho số hạng bậc cao nhất trong biểu thức chia .
+
+++-
--
++
Bước 9
Nhân số hạng thương số mới với số chia.
+
+++-
--
++
++
Bước 10
Biểu thức cần được trừ khỏi số bị chia, vì vậy hãy đổi tất cả các dấu trong
+
+++-
--
++
--
Bước 11
Sau khi đổi các dấu, cộng số bị chia cuối cùng của đa thức từ phép nhân để tìm số bị chia mới.
+
+++-
--
++
--
Bước 12
Đưa số hạng tiếp theo từ biểu thức bị chia ban đầu xuống dưới biểu thức bị chia hiện tại.
+
+++-
--
++
--
-
Bước 13
Đáp án cuối cùng là thương cộng với phần còn lại trên số chia.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.