Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Cộng các biểu thức.
Bước 2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.