Đại số Ví dụ

Bước 1
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .
Bước 2
Kết hợp .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.