Đại số Ví dụ

Xác định các nghiệm thực có thể có
Bước 1
Để tìm số nghiệm dương có thể, hãy xem các dấu trên của các hệ số và đếm số lần các dấu của các hệ số thay đổi từ dương sang âm hoặc âm sang dương.
Bước 2
Vì có thay đổi dấu từ số hạng bậc cao nhất đến thấp nhất, nên có nhiều nhất là nghiệm dương (Quy tắc dấu Descartes).
Các nghiệm dương:
Bước 3
Để tìm số nghiệm âm có thể có, thay thế bằng và lặp lại việc so sánh dấu.
Bước 4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 4.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.3
Nhân với .
Bước 4.4
Nhân với .
Bước 5
Vì có thay đổi dấu từ số hạng bậc cao nhất đến thấp nhất, nên có nhiều nhất là nghiệm âm (Quy tắc dấu Descartes).
Các nghiệm âm:
Bước 6
Số nghiệm dương có thể có là và số nghiệm âm có thể có là .
Các nghiệm dương:
Các nghiệm âm:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.