Đại số Ví dụ

Bước 1
Số hạng cao nhất trong một đa thức là số hạng với bậc cao nhất.
Bước 2
Hệ số cao nhất trong một đa thức là hệ số của số hạng cao nhất.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.