Đại số Ví dụ

Xác định xem có phải là một đa thức không
Bước 1
Một đa thức là một tổ hợp các số hạng cách nhau bởi dấu hoặc . Các đa thức không thể chứa bất kỳ số hạng nào sau đây:
1. Các biến được nâng lên số mũ âm hoặc số mũ phân số. (,,).
2. Các biến trong mẫu số. (,,).
3. Các biến nằm trong một căn thức. (, , ).
4. Đặc điểm đặc biệt. (các hàm lượng giác, giá trị tuyệt đối, hàm lôgarit, ).
Bước 2
Xác định xem biểu thức có vi phạm các quy tắc đã nêu không.
Vi phạm quy tắc
Bước 3
Xác định xem biểu thức có phải là một đa thức không.
Không phải là một đa thức
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.