Đại số Ví dụ

Bước 1
tạo ra , nên quan hệ không phải là một hàm số.
Mối liên hệ không phải là một hàm số.
Bước 2
Mối liên hệ không phải là một hàm số, do đó không tìm được nghịch đảo.
Không tìm được nghịch đảo nào
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.