Đại số Ví dụ

Xác định xem có phải là toàn ánh (ánh xạ lên) không
,
Bước 1
Mỗi điểm trong khoảng biến thiên là giá trị của cho ít nhất một điểm trong tập xác định, nên đây là một hàm số toàn ánh.
Hàm số toàn ánh
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.