Đại số Ví dụ

Xác định xem f có là hàm ngược của g không
,
Bước 1
Vì có một giá trị của cho mỗi giá trị của trong , nên mối liên hệ này là một hàm số.
Mối liên hệ là một hàm số.
Bước 2
Tập xác định là tập hợp tất cả các giá trị của . Khoảng biến thiên là tập hợp tất cả các giá trị của .
Tập xác định:
Khoảng biến thiên:
Bước 3
Vì có một giá trị của cho mỗi giá trị của trong , nên mối liên hệ này là một hàm số.
Mối liên hệ là một hàm số.
Bước 4
Tập xác định là tập hợp tất cả các giá trị của . Khoảng biến thiên là tập hợp tất cả các giá trị của .
Tập xác định:
Khoảng biến thiên:
Bước 5
Tập xác định của mối liên hệ thứ nhất bằng khoảng biến thiên của mối liên hệ thứ hai . Ngoài ra, khoảng biến thiên của mối liên hệ thứ nhất bằng với tập xác định của mối liên hệ thứ hai , có nghĩa là là nghịch đảo của và ngược lại.
là nghịch đảo của
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.