Đại số Ví dụ

Xác định xem có phải là đơn ánh (ánh xạ một - một)
,
Bước 1
Vì đối với mỗi giá trị của , có một và chỉ một giá trị của , nên mối liên hệ đã cho là một hàm số.
Mối liên hệ là một hàm số.
Bước 2
Vì mối liên hệ là một hàm số và với mỗi giá trị của có một và chỉ một giá trị của , nên mối liên hệ đã cho là một hàm ánh xạ một - một.
Mối liên hệ là hàm ánh xạ một - một.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.