Đại số Ví dụ

Xác định xem có phải là song ánh (ánh xạ một - một) không
,
Bước 1
Một song ánh là một hàm số cho ta đúng số cặp phần tử của hai tập hợp. Mỗi phần tử của một tập hợp sẽ được ghép cặp với đúng một phần tử của tập hợp kia, và mỗi phần tử của tập hợp kia sẽ được ghép với đúng một phần tử của tập hợp đầu tiên, và như vậy sẽ không có phần tử nào là không được ghép cặp. Vì không phải là hàm số đơn ánh, nên nó không thể là hàm số song ánh.
Không phải là một song ánh
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.