Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Nhân với .
Bước 1.2.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3
Sử dụng công thức bậc hai để tìm các đáp án.
Bước 4
Thay các giá trị , , và vào công thức bậc hai và giải tìm .
Bước 5
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.2.1
Nhân với .
Bước 5.1.2.2
Nhân với .
Bước 5.1.3
Cộng .
Bước 5.1.4
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.1.4.2
Viết lại ở dạng .
Bước 5.1.5
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 5.2
Nhân với .
Bước 5.3
Rút gọn .
Bước 6
Rút gọn biểu thức để giải tìm phần của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.2.1
Nhân với .
Bước 6.1.2.2
Nhân với .
Bước 6.1.3
Cộng .
Bước 6.1.4
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.1.4.2
Viết lại ở dạng .
Bước 6.1.5
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 6.2
Nhân với .
Bước 6.3
Rút gọn .
Bước 6.4
Chuyển đổi thành .
Bước 7
Rút gọn biểu thức để giải tìm phần của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 7.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1.2.1
Nhân với .
Bước 7.1.2.2
Nhân với .
Bước 7.1.3
Cộng .
Bước 7.1.4
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 7.1.4.2
Viết lại ở dạng .
Bước 7.1.5
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 7.2
Nhân với .
Bước 7.3
Rút gọn .
Bước 7.4
Chuyển đổi thành .
Bước 8
Câu trả lời cuối cùng là sự kết hợp của cả hai đáp án.
Bước 9
Tìm các giá trị của tạo ra một giá trị trong khoảng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1
Khoảng không chứa . Nó không phải là một phần của đáp án cuối cùng.
không nằm trong khoảng
Bước 9.2
Khoảng chứa .
Bước 10
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.