Đại số Ví dụ

Bước 1
Nhân với .
Bước 2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.