Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Các nghiệm là các điểm nơi đồ thị cắt trục x .
tại các nghiệm
Bước 2
Đã tìm được nghiệm tại bằng cách giải tìm khi .
Thừa số là
Bước 3
Đã tìm được nghiệm tại bằng cách giải tìm khi .
Thừa số là
Bước 4
Kết hợp tất cả các thừa số trong một phương trình.
Bước 5
Nhân tất cả các thừa số để rút gọn phương trình .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.1.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.1.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.2
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1.1
Sắp xếp lại các thừa số trong các số hạng .
Bước 5.2.1.2
Cộng .
Bước 5.2.1.3
Cộng .
Bước 5.2.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.2.1
Nhân với .
Bước 5.2.2.2
Nhân với .
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.