Đại số Ví dụ

Bước 1
Tìm nơi biểu thức không xác định.
Bước 2
khi từ phía bên trái và khi từ phía bên phải, thì là một tiệm cận đứng.
Bước 3
Xét hàm số hữu tỉ trong đó là bậc của tử số và là bậc của mẫu số.
1. Nếu , thì trục x, , là tiệm cận ngang.
2. Nếu , thì tiệm cận ngang là đường .
3. Nếu , thì không có tiệm cận ngang (có một tiệm cận xiên).
Bước 4
Tìm .
Bước 5
, trục x, , là tiệm cận ngang.
Bước 6
Không có tiệm cận xiên vì bậc của tử số nhỏ hơn hoặc bằng bậc của mẫu số.
Không có các tiệm cận xiên
Bước 7
Đây là tập hợp của tất cả các tiệm cận.
Các tiệm cận đứng:
Các tiệm cận ngang:
Không có các tiệm cận xiên
Bước 8
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.