Đại số Ví dụ

Xác định xem (7,0) có phải là là một nghiệm không
,
Bước 1
Điền các giá trị của vào phương trình để xác định xem cặp có thứ tự có phải là một đáp án.
Bước 2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân với .
Bước 2.2
Trừ khỏi .
Bước 3
, phương trình luôn đúng.
Luôn đúng
Bước 4
Vì phương trình luôn đúng khi các giá trị được sử dụng, nên cặp có thứ tự là một đáp án.
Cặp có thứ tự là một nghiệm của phương trình.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.